Spezzatino di carne di maiale, patate e funghi (Perzenia)